کتاب های برگزیده

در این قسمت، کتابهای برگزیده انتشارات خرسندی در جشنواره های مختلف به حضورتان معرفی می شوند: 

 

 

 

  • کتاب «مطالعه تطبیقی قرارداد سفارش ساخت در فقه و حقوق» تالیف دکتر محمد صادقی ، شایسته تحسین در هفدهمین همایش کتاب سال حوزه بهمن ماه 1394

http://ketabehowzeh.ir/news/hawzahqom_404/373733/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C+%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1+%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%AA%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86+%D9%87%D9%81%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86+%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4+%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8+%D8%B3%D8%A7%D9%84+%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87

 

 


  • کتاب «بررسی جریان خیار شرط در معادلات از منظر فقه و حقوق» تالیف دکتر عبدالله بهمن پوری برگزیده دومین دوره انتخاب کتاب سال کهگیلویه وبویراحمد شد :

 

 

www.irna.ir/fa/News/81502439

k-b.ir/446091